Pronofa AB ansöker om att utöka sina odlingar i Sverige 

Pronofa AB ansöker om att utöka sina odlingar i Sverige 

Pronofa AB ansöker om tillstånd för att starta upp två vattenbruksanläggningar i Tjörns kommun, syd om Lilla Brattön och Höviks holme. I odlingarna avses det att odla tunikat av arten Ciona samt blåmussla Mytilus edulis. Pronofa ABs huvudfokus och främsta målsättning med de ansökta vattenbruksanläggningarna är däremot att kunna odla tunikat.

Idag har Pronofa AB två verksamma odlingar i Sverige, en i Djupvik (Tjörns kommun) och en i Åbyfjorden (Sotenäs kommun). Nu ansöker vi om att utöka vår verksamhet i Hakefjorden, Tjörn. Odlingsområdena kallar vi Lilla Brattön och Höviks holme och är placerade enligt kartan.

Tillståndsprocessen

De planerade vattenbruksanläggningarna utgör tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken. Första delen i tillståndsprocessen är ett så att kallat samråd, där Pronofa AB skickar ut ett underlag som skickas ut till berörda myndigheter och intresseorganisationer. Utöver det bjuder vi in till informationsmöte där allmänheten kan få delge sina synpunkter.
Syftet med samrådet är att informera om den påverkan som bedöms ske samt att inhämta synpunkter från de som kan beröras. När samrådet har genomförts kommer Pronofa AB att skicka in en tillståndsansökan med bland annat tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för att prövas av mark- och miljödomstolen.

Välkomna till informationsmöte

Ett informationsmöte kommer att hållas den 22 maj 2024 mellan kl. 19:00-21:00 på adressen Södra Hamnen 18, 471 32 Skärhamn där det ges tillfälle att ställa frågor och lämna synpunkter.

Samrådsunderlaget

Bilagt finns det så kallade samrådsunderlaget. Av detta framgår bland annat hur anläggningarna kommer att utformas och vilken påverkan som förväntas uppstå av verksamheten.

Samrådsunderlag med bilagor »

 

Kontaktperson:

Kontaktperson för projektet är Jenny Dahlberg.

  • Samrådsunderlaget går även att ta del av genom att kontakta Jenny antingen via e-post: jenny.dahlberg@pronofa.no eller via telefon på nr: 0730 433 706.
  • Synpunkter, frågor eller yttranden på underlaget lämnas via e-post jenny.dahlberg@pronofa.no eller brevledes till adressen: Ängsvägen 12, 444 31 Stenungsund.
  • Pronofa AB vill ha era synpunkter på underlaget senast den 27 maj 2024. 
Back to top